پاسخ مدیر سایت:

سلام چون میدانید مال دزدی است، نمیتوانید و نباید قبول کنید و حق تصرف ندارید و اگر بگیرید ضامن هستید و باید به صاحب آن برگردانید. اگر گرفتید و صاحبش را نمیشناسید باید به عنوان رد مظالم به دفتر مراجع و حاکم شرع تحویل دهید.
یاعلی