إی آخـریـن تــوسـل سـبـز دعـای مـا

آیا نمی رسد به حضـورت صـدای مـا؟

جمـعـه، دوبـاره جمعـه، دوباره نیامدی

بی تو چه زود می گذرد هفته های ما

آقــا اگـــر نیــایـی و بـــالـی نیـــــاوری

از دسـت می رود سـفر کربـلـای مــا

 

 

أللهم عجل لولیک الفرج

واحفظ قائدنا الخامنه ای