تا حالا به این فکر کردین که چه شخصیتی دارید؟ برای شخصیتتان چه برنامه ای دارید؟ شخصیت شما چگونه شکل گرفته است و چگونه تثبیت شده است و یا اگر هنوز در دوران شکل گیری شخصیت به سر می برید، بر اساس چه عوامل و معیارهایی شخصیت شما اثر می پذیرد. در این نوشتار که به صورت بازگردان سلسله یادداشتهای تحقیقاتی خودم که در طول دو سال اخیر جمع آوری کرده ام می باشد، قصد دارم تا علاقه مندان را به این مبحث مهم آشنا کنم.

شخصیت هر انسان را نحوه تعاملش با اجتماع و دوستان و نزدیکانش شکل می دهد، به طور کلی به مجموعه ویژگی های رفتاری و اخلاقی هر انسانی که در تعاملات اجتماعی اش با دوستان و خانواده و همکاران و افراد جامعه، از خود بروز می دهد، شخصیت می گویند، اگر چه تعریف های دیگری درباره شخصیت بیان کرده اند، اما این تعرف از سایر تعریف ها جامع تر و روان تر است.

حال هر یک از ما با توجه به این نکته که بایستی شخصیتی ارزشی داشته باشیم، باید به دنبال تحول در شخصیت باشیم، همان موضوعی که به خاطر آن این مباحث ارائه می گردد و اما راهکارهای تحول شخصیت را، ان شاء الله در یک یادداشت دیگر بیان خواهم کرد.